Hatsumi Masaaki-soke inherited these nine schools from his teacher Toshitsugu Takamatsu: Togakure-ryu, Gyokko-ryu, Kukishinden, Koto-ryu, Shinden Fudo-ryu, Takagi Yoshin-ryu, Gikan-ryu, Gyokushin-ryu, and Kumogakure-ryu.

Ishizuka-sensei

Ishizuka Tetsuji
Soke inheritor of Gyokko Ryu

Nagato-Sensei

Nagato Toshiro
Soke inheritor of Shinden Fudo Ryu

Noguchi-sensei

Noguchi Yukio
Soke inheritor of Koto Ryu

Kan-sensei

Kan Junichi
Soke inheritor of Gyokushin Ryu

Furuta-sensei

Furuta Koji
Soke inheritor of Kumogakure Ryu

Takumi-sensei

Takumi Tsutsui
Soke inheritor of Togakure Ryu

Sakasai Norio

Sakasai Norio
Soke inheritor of Takagi Yoshin Ryu & Gikan Ryu

Temp Image

Iwata-sensei
Soke inheritor of Kukishinden
(awaiting confirmation)