Hatsumi Masaaki

Hatsumi Masaaki-soke inherited these nine schools from his teacher Toshitsugu Takamatsu: Togakure-ryu, Gyokko-ryu, Kukishinden, Koto-ryu, Shinden Fudo-ryu, Takagi Yoshin-ryu, Gikan-ryu, Gyokushin-ryu, and Kumogakure-ryu.


New Soke


Ishizuka Tetsuji
Soke inheritor of Gyokko Ryu
Ishizuka-sensei
Ishizuka Tetsuji
Noguchi-sensei
Noguchi Yukio
Noguchi Yukio
Soke inheritor of Koto Ryu
Nagato Toshiro
Soke inheritor of Shinden Fudo Ryu
Nagato-Sensei
Nagato Toshiro
Kan-sensei
Kan Junichi
Kan Junichi
Soke inheritor of Gyokushin Ryu
Furuta Koji
Soke inheritor of Kumogakure Ryu
Furuta-sensei
Furuta Koji
Sakasai Norio
Sakasai Norio
Sakasai Norio
Soke inheritor of Takagi Yoshin Ryu & Gikan Ryu
Iwata Yoshio
Soke inheritor of Kukishinden Ryu
Temp Image
Iwata Yoshio
Takumi-sensei
Takumi Tsutsui
Takumi Tsutsui
Soke inheritor of Togakure Ryu