Tenchijin  Ryaku  No  Maki Heaven, Earth & Man

Here is a list of the lessons offered in Hatsumi Sensei's book: Togakure Ryu Ninpo Taijutsu. This book has been long considered the Bujinkan Dojo Instructor's Manual. The structure or layout of this book is called Ten chi jin ryaku no maki. We recommend the below list, together with several Quest Videos and training with an authorized instructor to learn the true insights of Bujinkan Budo Taijutsu.


TEN RYAKU NO MAKI
Heavenly Strategy Book

Bujin shoku to seikatsu
Junan Taiso to Kokyuho
» Ryutai Undo
» Kokyuho
» Shinkokyu San'aun
Taihenjutsu
» Kaiten
» Shiho Tenchi Tobi
» Zenpo Ukemi to Ryusui
» Zenpo Ukemi
» Yoko Nagare
» Tare Nagare
» Koho Ukemi
Shinken Gata Taihenjutsu
Taihenjutsu Mutodori Gata
» Hira no Kamae
» Ichimonji no Kamae
» Jumonji no Kamae
Ukemi, Ankoku toshijutsu
Kamae to sono kata
» Fudoza
» Ryuhyo
» Ryuhyo Fusetsu
» Shizen
» Hoko
» Doko
» Jumonji
» Hicho
» Ichimonji
» Ihen
» Hira
» Kosei
» Shoten no jutsu
Uke Nagashi
» Jodan
» Gedan
Hiken Juroppo
» Shikakuken
» Shukiken
» Fudoken
» Kitenken
» Shishinken
» Shitanken
» Gyokakuken
» Sanshitanken
» Shishtanken
» Shuken
» Sanshitanken
» Shakoken
» Shitoken
» Shikanken
» Shikanken henka
» Koppoken
» Happaken
» Taiken
» Sokuyakuken
» Sokkiken
» Sokugyakuken
» Kiken
Sanshin no Kata
» Chi no Kata
» Sui no Kata
» Ka no Kata
» Fu no Kata
» Ku no Kata
Kihon Happo
¬ Koshi Sanpo
» Ichimonji no Kata
» Hicho no Kata
» Jumonji no Kata
¬ Torite Goho
» Omote Gyaku Dori
» Ura Gyaku Dori
» Hon Gyaku Dori
» Musha Dori
» Ganseki Nage
Kyusho to Kiai
Koppojutsu Kyusho

CHI RYAKU NO MAKI
Earthly Strategy Book

Keri
» Sokuyakuken
» Sokuyakuken Ten no Keri
» Sokugyakuken Ten no Keri
» Omote Sokugyakuken
» Omote Sokugyakuken Ten
» Sokuyaku Suiteiken
» Sokuyaku Tenken
» Sokuho Geri
» Naname Koho Tenchijin Geri
» Koken
» Koho Geri
» Kagi Koho Geri
Kumite
» Sokki Hentenken
Keri ni Taisuru Uke Kata
» Keri Kudaki
» Taihen
» Tsure Yuki
» Kyoto (Takagi Yoshin ryu)
» Ashi Dori
Keri no Tai Dori
Ken no Tsukai Kata
Inashi Gata

» Henkaken
» Itami Uchi
» Tsukami Dori
» Itami Osae / Itami Dori
» Kogeri Henka
Ken Nagashi, Tedama Dori
Aite to Kumu Koko Kogamae
Tehodoki
» Ryote Hodoki
Oya Goroshi, Ko Goroshi
Take Ori
» Omote Take Ori
» Ura Take Ori
Omote - Ura Oni Kudaki
Muso Dori
Ogyaku to Henka
Shime Waza
» Gyaku Jime
» Hon Jime
» Mimi Jime
» Sankaku Jime
» Itami Jime
» Ryo Ude Jime
» Do Jime - Kubi Jime
» Katate Dori Kubi Jime
» Kubi Ura Jime
» Sei On Jime
» Ogyaku Jime
Koroshi Jime
Jigoku, Gokuraku, Yume no Makura
» Ana Otoshi
Nage
» Harai - Koshi » Harai - Otoshi
» Gyaku Nage
» Taki Otoshi
» Gyaku Taki Otoshi
» Kubi Dori Taki Otoshi
» Osoto Nage to Hiki Otoshi
» Uchi Mata, Uchi Gake
» Hane Age
» Itami Ken Nage
» Kimon Nage
» Kiri Nage
» Amado Nage
Nage ni Taisuku Waza
» Okyo
» Zu Dori
» Shomen Dori
» Atto
» Tohi
» Metsubushi
» Fuki
» Ransetsu to Soto
» Sutemi Nage
» Tomoe Geri Kara Tawara Mawashi
» Kuki Nage

JIN RYAKU NO MAKI (Part 1)
Human Strategy Book

Kumi Uchi
Ashirau Ippo - Yonho
Musan
Rakurai
Chikusei
Fudo
Koku
Konpi
Hito
Kappi
Gyaku Ryu
Kata Maki
Koyoku
Renyo
Shiho Dori
Kasasagi
Ko
Gyakko
Ko - Gyaku Otoshi
Josei Goshin jutsu
Roto
Hane Kujiki
Ryoyoku
Shinsen
Ichi Tai Tasu
Shinken Shiraha Dome to Shira Dori

JIN RYAKU NO MAKI (Part 2)
Human Strategy Book

Muto Dori Kata
Sekiryoku
Koryo
Chingan
Hisaku
Fumo
Bakko
Muko Dori
Shika Ashi
Shuriki
Akuken
Gokuraku
Fudo
Shiraha Dome
Shiraha Dori
Toteki jutsu
Tsubute & Kurumi
Ishi Nage
Senban Nage
Metsubushi
Ita Shuriken (Hira Shuriken)
Kakushi Buki
Shuko
Tekko
Ashiko
Nekote, Tsunoybi
Te no Naka
Doku Kokeshi
Shiden Gokui